محصول به سبد خرید اضافه شد
انتشارات غنچه| وارد شوید
۰ از ۵
(از ۰ نظر)

کتاب اصول و مبانی آمادگی جسمانی و تناسب اندام

موجود

کتاب اصول و مبانی آمادگی جسمانی و تناسب اندام، تحت عنوان آمادگی جسمانی و تندرستی با بحث پیرامون آمادگی و آمادگی جسمانی، انواع آمادگی جسمانی و عوامل موثر در آن و همچنین عوامل اثر گزار بر تندرستی و سلامتی، سعی دارد ضمن آشنایی دانشجویان با موضوعات مذکور، آنها را در تنظیم برنامه های مرتبط با تقویت هر یک از این عوامل یاری نماید.

تعداد
قیمت:
70,000 تومان

کتاب اصول و مبانی آمادگی جسمانی و تناسب اندام، تحت عنوان آمادگی جسمانی و تندرستی با بحث پیرامون آمادگی و آمادگی جسمانی، انواع آمادگی جسمانی و عوامل موثر در آن و همچنین عوامل اثر گزار بر تندرستی و سلامتی، سعی دارد ضمن آشنایی دانشجویان با موضوعات مذکور، آنها را در تنظیم برنامه های مرتبط با تقویت هر یک از این عوامل یاری نماید.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر کتاب اصول و مبانی آمادگی جسمانی و تناسب اندام

در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﻓﻘﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷــﺪه اﺳﺖ. ﻧﺒﻮد آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ، ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ‎اﻧﺪازد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺴــﻤﺎﻧﯽ، ﻣﯽ‌ﺗﻮان از ﺑﺮوز ﺑﺴــﯿﺎري ﻣﺸــﮑﻼت ﮐﻪ ﺳــﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ‌اﻧﺪازد، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴــﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳــﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳــﺘﺮس از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ در ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺳــﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽ‌آﯾﺪ. ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ‌ﺗﻮان اﺳﺘﺮس را ﮐﺎﻫﺶ داد و روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﯾﻪ‌اي ﻓﺮد و ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﯽ او را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ کند.کتاب آموزش آمادگی جسمانی، ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻣﺎدﮔﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﻧﻮاع آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺰار ﺑﺮ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺳﻌﯽ دارد ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر، آﻧﻬﺎ را در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

کاربرد کتاب اصول و مبانی آمادگی جسمانی و تناسب اندام

کتاب‌ها می‌توانند یک منبع عظیم اطلاعات درباره آمادگی جسمانی، تمرینات فیزیکی، تکنیک‌ها و روش‌های مختلف آمادگی بدنی باشند. در حال حاضر، روز به روز تعداد زیادی مانند کتابی که پیش رویتان است درباره آمادگی جسمانی و تمرینات فیزیکی منتشر می‌شود که شامل روش‌ها، برنامه‌ها، تمرینات و راهنمایی‌هایی برای بهبود آمادگی جسمانی است. این کتاب‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا درک عمیق‌تری از علم آمادگی جسمانی پیدا و برنامه‌های تمرینی موثری را برای خود تدوین کنید.

در این کتاب سعی شده که مفاهیم مرتبط با آمادگی جسمانی به زبانی ساده آموزش داده شوند. این کتاب برای گروه سنی ج مناسب است. بنابراین برای آموزش اصول آمادگی جسمانی برای کودکان (کودکانی که در نیمه دوم سال‌های دبستان خود، مثل سال چهارم هستند) انتخاب درستی است.

برای دیدن کتاب های بیشتر از نشر غنچه از سایت دیدن فرمایید.

مشخصات کالا
ناشر

انتشارات غنچه

نویسنده

وحید مقدم

گروه سنی

ج

سایز کتاب

وزیری

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب اصول و مبانی آمادگی جسمانی و تناسب اندام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به بالای صفحه