محصول به سبد خرید اضافه شد
انتشارات غنچه| وارد شوید
۰ از ۵
(از ۰ نظر)

کتاب اصول و مبانی آمادگی جسمانی و تناسب اندام

موجود
تعداد
قیمت:
تومان70,000

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﻓﻘﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷــﺪه اﺳﺖ. ﻧﺒﻮد آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ، ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺴــﻤﺎﻧﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺮوز ﺑﺴــﯿﺎري ﻣﺸــﮑﻼت ﮐﻪ ﺳــﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴــﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳــﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳــﺘﺮس از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ در ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺳــﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺮس را ﮐﺎﻫﺶ داد و روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻓﺮد و ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﯽ او را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ، ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻣﺎدﮔﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﻧﻮاع آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺰار ﺑﺮ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺳﻌﯽ دارد ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر، آﻧﻬﺎ را در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﻣﻘﺪم
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ

مشخصات کالا
ناشر

انتشارات غنچه

نویسنده

وحید مقدم

گروه سنی

ج

سایز کتاب

وزیری

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب اصول و مبانی آمادگی جسمانی و تناسب اندام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کالاهای مرتبط

رفتن به بالای صفحه

آدرس: تهران_خیابان انقلاب_خیابان 12فرودین_کوچه الوندی_پلاک16_واحد 4     ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 پنجشنبه ها 9 الی 14
تلفن دفتر مرکزی: 02166480363   تلفن مرکز پخش: 02166484391