مهرخ به مانی

مهرخ به مانی 

 در یک کلام نامه ای عاشقانه است 

از زبان زنی به معشوقی که رهایش کرده و در آن احساسات و دلبستگی اش

به او به تصویر کشیده می شوند .